+36 70 338 4444 | +36 20 922 8612 info@villaboglar.hu

Elektronikus megfigyelőrendszer szabályzata

Hatályos: 2022. június 1-től

A ChampSport Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, (Cégjegyzékszám: 01-09-173813, Adószám: 24370156-2-43, Székhely: 1112 Budapest, Háromszék utca 35., képviseli: Farkas Mátyás Tibor ügyvezető), úgy is mint a VillaBoglár 3-6. (továbbiakban: VillaBoglár) szolgáltatói (továbbiakban: Szolgáltató), a VillaBoglár címén természetben: 8630 Balatonboglár belterület 1502 helyrajzi szám alatt felvett, természetben a 8630 Balatonboglár, Erkel Ferenc u. 1/A. „felülvizsgálat alatt” továbbiakban: Bérlemény/Lakás területén elektronikus megfigyelőrendszert üzemeltet, mely kialakításánál és működtetésénél figyelembe vettük a 2012. évi I. törvényt (a továbbiakban: Mt.), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt (a továbbiakban: Infotv.), a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvényt (a továbbiakban Szvtv.), a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv rendelkezéseit. A fenti jogszabályi környezet alapul vételével alkottuk meg jelen kollégiumi kamerarendszer üzemeltetésére vonatkozó szabályzatot. Fenntartjuk a jogot a jelen szabályzat bármikor történő, egyoldalú módosítására az ügyfelek és érintettek előzetes megfelelő tájékoztatása mellett. A Szolgáltató a szükséges adminisztratív, nyilvántartási kötelezettségeinek folyamatosan eleget tesz.

A Vendégek tájékoztatása megtörtént a megfigyelőrendszer működéséről és annak szabályozásáról. Új Vendégeket a szálláshely lefoglalása/szerződés megkötése és a birtokbaadás előtt, a Szolgáltató külön írásos nyilatkozatban tájékoztatja a megfigyelő rendszerekről, melyet a Vendégek aláírásukkal igazolnak és annak használatát elfogadják.

A Szolgáltató kötelezettségének megfelelve figyelemfelhívó jelzést helyezett el arról, hogy az adott területen elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaznak.

 1. A kezelt adatok köre

A VillaBoglár, ingatlan területén a szálláshelyen annak két helyiségénbelüli, illetve kívüli mozgás megfigyelése elektronikus megfigyelőrendszerrel, kamerákkal történik, mely során személyes adatokat tartalmazó képfelvételek készülnek. A kamerarendszert a Szolgáltató működteti.

 1. Az adatkezelés jogalapja

A VillaBoglár Vendégei az elektronikus térfigyelő rendszer működéséről írásbeli tájékoztatást kaptak, ennek megtörténtét kézjegyükkel ellenjegyezték. Az elektronikus térfigyelő rendszer alkalmazásához a szerződésben/jogviszonyban nem álló személyek vagy nem a VillaBoglár Vendégeinek hozzájárulása önkéntes, ráutaló magatartással történik. Az elektronikus térfigyelő rendszer alkalmazásáról a területen megjelenni kívánó harmadik személyek részére jól látható helyen, jól olvashatóan, tájékozódást elősegítő módon figyelemfelhívó jelzést, ismertetőt kell kihelyezni.

Az adatkezelés az Szvtv. 25.§ (1) bekezdése alapján történik, az érintett személy önkéntes hozzájárulása alapján.

 1. Az adatkezelés célja

A megfigyelőrendszer használatának célja az Ingatlan, mint magánszálláshely területén tartózkodó személyek életének, testi épségének, személyi szabadságának védelme, valamint a vagyonvédelem. Ennek keretében cél a jogsértések észlelése, az elkövető tettenérése, e jogsértő cselekmények megelőzése, továbbá, hogy ezekkel összefüggésben a felvételek bizonyítékként kerüljenek hatósági eljárás keretében felhasználásra.

Megfigyelési cél továbbá a Vendégek szerződésszerű teljesítésének ellenőrzése, a Bérlemény rendeltetésszerű használata céljából és a károkozás elkerülése érdekében. Szolgáltató rögzíti, hogy nem készíthet felvételt intim vagy kifejezetten a privátszféra körébe tartozó helyiségekről. (így például, hálószoba, fürdőszoba, stb.) A kamerák kizárólag a bejárati ajtót, a közösségi helyiséget illetve a helyiségek nyílásszáróit rögzíthetik. A szomszéd telek ingatlantulajdonosaira, azok telkére, bejárati ajtajáról a kamerák felvételt nem rögzítenek.

A megfigyelést jelenleg 7 db biztonsági kamera látja el, amelyek folyamatosan rögzített felvételt készítenek a hét minden napján 24 órán keresztül. A kamerák állása fix, a kamerák mozgófelvételtrögzítenek, a felvett videóanyagra képekre nem lehet ráközelíteni, a rögzítést a mozgás indukálja. A felvételeket a kameraszerkezeten belül tárolnak, legfeljebb 30 napig.. A kamerák elhelyezkedését, az általuk megfigyelt területet az 1. sz. melléklet és 2. sz. melléklet tartalmazza.

 1. Egyéb rendelkezések

A törvény a Szolgáltatót feljogosítja arra, hogy a Vendéget, mint a Szolgáltató saját ingatlanjában huzamosabb ideig tartózkodó személyt kizárólag vagyon-, és életvédelmi célból rögzítheti. A szolgáltatói ellenőrzés akkor tekinthető jogszerűnek, amennyiben az a szálláshelyszolgáltatási tevékenység rendeltetésével közvetlenül összefügg. A Szolgáltató csak a szálláshelyszolgáltatási tevékenységgel összefüggő magatartás körében végezhet ellenőrzést, a Vendég magánéletére az ellenőrzés nem terjedhet ki.

Az ellenőrzés során alkalmazott eszközök, módszerek nem járhatnak az emberi méltóság megsértésével, és nem irányulhatnak intim testrészekről készült és pornográf felvételek készítésére.

A Szolgáltató a Vendégek személyhez fűződő jogát tiszteletben tartja, annak korlátozásának módjáról, feltételeiről és várható tartalmáról előzetesen tájékoztatta.

Az adatkezelés során az Infotv. 4. § (1)-(2) alapvető rendelkezéseinek, a célhoz kötött és tisztességes adatkezelés elvének megfelelve, jogszerűen járunk el. A Szolgáltató igazolni tudja, hogy az általunk alkalmazott elektronikus megfigyelőrendszer összeegyeztethető a célhoz kötöttség élvével és az érdekmérlegelési teszttel. Ezek alapján a személyes adatok kizárólag meghatározott célból, jogi gyakorlás és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. A kamera látószöge kizárólag a céljával összhangban álló területre fókuszálhat.

A Vendégeknek adott a megfigyelőrendszerről szóló tájékoztatásban pontosan megjelölésre kerültek, hogy az adott kamerák milyen célból lettek elhelyezve, illetve milyen területre irányul a látószögük.

A Szolgáltató figyelemfelhívó jelzést köteles elhelyezni azokon a területeken, ahol kamerákat helyezett el.

Nem alkalmazható a megfigyelőrendszer más tulajdonában álló épület vagy terület további külön tulajdonban álló ház-, lakásingatlanjainak vagy nyílászáróinak megfigyelésére.

 1. Felvételek tárolásának szabályai, helye és ideje

A Szolgáltató a képfelvételeket az Szvtv. 31/A. § (3) bekezdései alapján harmincanapig őrizheti meg, ezt követően vissza nem állítható módon törölni kell azokat.

Ennél hosszabb ideig tartó tárolást az Szvtv. alapján kell igazolni.

A digitálisan rögzített felvételek egy belső szerverre érkeznek, azokat külső hálózaton keresztül nem lehet elérni, azokról mentés, vagy másolat kizárólag törvényben meghatározott esetben például bűnügyi eljárás céljára készíthető.

 1. Adatbiztonsági intézkedések

A felvételek megtekintésére és visszanézésére kizárólag a Szolgáltató valamelyike jogosult, harmadik személynek az nem adható ki megtekintésre vagy visszanézésre.

A képfelvételek megtekintésére és visszanézésére szolgáló monitor úgy kerül elhelyezésre, hogy a képfelvételek sugárzása alatt azokat a jogosultsági körön kívül más személy ne láthassa.

A megfigyelést és a tárolt képfelvételek visszanézését kizárólag a jogsértő cselekmények kiszűrése, az azok megszüntetéséhez szükséges intézkedések kezdeményezése céljából, illetve a Vendégek szerződésszerű teljesítésének ellenőrzése céljából figyelhetik.

A tárolt képfelvételekhez történő hozzáférés csak biztonságos módon, és akként történhet, hogy az adatkezelő személye azonosítható legyen. A személyes adatok biztonságos kezelése érdekében a digitális rögzítő egységen tárolt adatok védelmét személyre szóló felhasználónév és jelszó biztosítja, melynek segítségével megállapítható, hogy az adatokhoz a jogosult, és mikor fért hozzá. A tárolt felvételek visszanézését és a képfelvételekről történő mentést dokumentálni kell.

A rögzített felvételeket a Szolgáltató az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően kezeli, azokat harmadik személy részére csak törvényben meghatározott esetben adja át.

Jogsértő cselekmény észlelését követően a cselekményről készült felvétel tárolása és a szükséges hatósági eljárás kezdeményezése felől haladéktalanul intézkedni kell, egyben tájékoztatni kell a hatóságot, hogy a cselekményről képfelvétel készült.

Az érintettek bármikor tájékoztatást kérhetnek a felvételek kezeléséről.

 1. Az adatkezeléssel érintettek jogai

Érintettnek minősül az Infotv. alapján bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

A Vendégeket az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyről, a felvételek tárolásának helyéről és időtartamáról, arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat, a felvételek visszanézésére vonatkozó szabályokról, illetve, hogy a felvételeket milyen célból használhatja fel a Szolgáltató. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A megfelelő tájékoztatással összefüggésben további követelmény, hogy a Szolgáltató köteles figyelemfelhívó jelzést elhelyezni arról a tényről, hogy az adott területen elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaznak.

Amennyiben a kamerás megfigyelés olyan területre irányul, ahol a Vendégek és harmadik személyek egyaránt tartózkodhatnak, akkor a Szolgáltatónak gondoskodnia kell olyan figyelemfelhívó jelzésről is, amely a harmadik személyek tájékozódását is lehetővé teszi, arról a tényről, hogy az adott helyen elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaznak. A területre belépő személyek a belépéssel elismerik és tudomásul veszik a kamerás megfigyelés tényét, és egyben hozzájárulnak ahhoz, hogy videofelvétel készüljön.

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél:

 • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 • személyes adatainak helyesbítését, valamint
 • személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására e törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

A személyes adatot törölni kell, ha kezelése jogellenes; az érintett kéri; az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel, illetve más személyes adatának rögzítése érinti, a képfelvétel, illetve más személyes adat rögzítésétől számított három munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adat ne kerüljön megsemmisítésre, illetve törlésre. Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a rögzített képfelvételt, valamint más személyes adatot a bíróságnak vagy a hatóságnak haladéktalanul meg kell küldeni. Amennyiben megkeresésre attól számított harminc napon belül, hogy a megsemmisítés mellőzését kérték, nem kerül sor, a rögzített képfelvételt, valamint más személyes adatot meg kell semmisíteni, illetve törölni kell. A kérelmet a Szolgáltatónak kell benyújtani.

Tájékoztatjuk, hogy jogainak megsértése esetén a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően bírósághoz fordulhat, továbbá, a Nemzeti Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

 

 

 

 1. sz. melléklet

 

Kamerák száma

Egyes kamerák elhelyezése

Kamerák elhelyezésének célja

Terület, berendezés, amelyre a kamera látószöge irányul

1.-2.-3.-4.

KÜLSŐ

Az épület négy külső pontján átellenes irányban elhelyezett kamera (4 db kamera)

Az Ingatlanba történő bejutás mozgását figyeli a szerződésszerű teljesítés ellenőrzése és a kulcsok védelme céljából.

Kapu, előkert, wellness terasz

5.

BELSŐ

Földszinti előtérben

 

Az Ingatlanba történő bejutás mozgását figyeli a szerződésszerű teljesítés ellenőrzése és a kulcsok védelme céljából. A belső térben tartózkodó személyek életének, testi épségének, személyi szabadságának védelme, valamint a vagyonvédelem.

Bejárati ajtó

6.-7.

BELSŐ

Közösségi helyiség, társalgó két átellenes pontjáról (2 db kamera)

 

A megfigyelés célja, a belső térben tartózkodó személyek életének, testi épségének, személyi szabadságának védelme, valamint a vagyonvédelem. Cél, a jogsértések észlelése, az elkövető tettenérése, és a jogsértő cselekmények megelőzése.

Közösségi helyiség